CÔNG TY CHỨNG KHOÁN GIÁ RẺ ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
MSC: BCTC năm 2016 và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính thời điểm 31/12/2016 điều chỉnh (Đã được kiểm toán).

Tin MSC - 19-06-2017

MSC công bố thông tin bao gồm:

  • Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (thay thế cho Báo cáo tài chính kiểm toán đã phát hành ngày 24/02/2017).
  • Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (thay thế cho Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán đã phát hành ngày 18/01/2017).
  • Công văn giải trình chênh lệch lơi nhuận sau thuế.

Lý do điều chỉnh:

Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016 theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn số 2554/UBCK-QLKD ngày 09/05/2017. Các số liệu của báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán lại không thay đổi so với số liệu tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 được công bố ngày 24/02/2017.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

Tài liệu đính kèm

MSC_BCTC 2016 & BC TLATTC 31.12.2016

Đang xử lý...