CÔNG TY CHỨNG KHOÁN GIÁ RẺ ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
MSC: Kết quả đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Đoạn Quản lý Đường sông Hưng Yên

Tin MSC - 09-06-2017

Công ty cổ phần Chứng khoán Mê Kông trân trọng thông báo kết quả đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Đoạn Quản lý Đường sông Hưng Yên được tổ chức vào ngày 08/06/2017 như sau:

1. Tổng số cổ phần đấu giá:                                      44.200 cổ phần

2. Mệnh giá một cổ phần:                                          10.000 đồng/cổ phần

3. Giá khởi điểm:                                                        10.000 đồng/cổ phần

4. Tổng số nhà đầu tư đăng ký :                                 03 nhà đầu tư

Nhà đầu tư cá nhân  trong nước:                    03 nhà đầu tư

Nhà đầu tư tổ chức trong nước:                      0 nhà đầu tư

Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài:                     0 nhà đầu tư

Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài:                      0 nhà đầu tư

5. Tổng khối lượng đăng ký mua:                                64.000 cổ phần

6. Tổng số phiếu tham dự hợp lệ:                               03 phiếu

7. Tổng số cổ phần đăng ký mua tham dự hợp lệ:     64.000 cổ phần

8. Khối lượng đặt mua cao nhất:                                35.000 cổ phần

9. Khối lượng đặt mua thấp nhất:                               4.000 cổ phần

10. Giá mua đặt mua cao nhất:                                  10.500 đồng/cổ phần

11. Giá mua đặt mua thấp nhất:                                 10.200 đồng/cổ phần

12. Giá đấu thành công cao nhất:                               10.500 đồng/cổ phần

13. Giá đấu thành công thấp nhất:                              10.200 đồng/cổ phần

14. Giá đấu thành công bình quân:                             10.447 đồng/cổ phần

15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá:                                03 nhà đầu tư

16. Số cổ phần bán thành công:                                  44.200 cổ phần

17. Tổng giá trị cổ phần bán được:                              461.740.000 đồng

18. Số cổ phần không bán hết:                                     0 cổ phần

19. Số người không được mua:                                    0 nhà đầu tư

20. Số người bị mất cọc:                                               0 nhà đầu tư

21. Thời gian nộp tiền mua cổ phần:  Từ 08h30 ngày 09/06/2017 đến 16h00 ngày 19/06/2017.

22. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:  Từ 08h30 ngày 09/06/2017 đến 16h00 ngày 15/06/2017.

Trân trọng thông báo!

Đang xử lý...